Wyniki konkursu

Akcja: 
Transfer Innowacji
Rok: 
2010

Wyniki konkursu dla projektów transferu innowacji
W konkursie w 2010 r. do Narodowej Agencji wpłynęło 41 wniosków na projekty transferu innowacji Leonardo da Vinci. Na liście głównej projektów zatwierdzonych do realizacji znajduje się 17 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 4 245 395,72 euro. Na liście rezerwowej są 4 projekty, a na liście projektów odrzuconych znalazło się 20 projektów.

Lista projektów transferu innowacji zatwierdzonych do realizacji
Lista rezerwowa projektów transferu innowacji
Lista odrzuconych projektów transferu innowacji 

Narodowa Agencja informuje o braku możliwości odwoływania się od decyzji selekcyjnej. Po ocenie merytorycznej dokonanej przez ekspertów zewnętrznych, wyniki selekcji zatwierdzane są przez Komitet Ewaluacyjny, a następnie przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Komisja Europejska nie przewiduje procedury odwoławczej.
 
Narodowa Agencja dziękuje wszystkim wnioskodawcom za udział w tegorocznym konkursie.