O projektach transferu innowacji

Projekty transferu innowacji to projekty polegające na przenoszeniu i zastosowaniu na nowym gruncie innowacyjnych rozwiązań i produktów w celu podniesienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego. W toku międzynarodowej współpracy partnerzy adaptują pod kątem językowym kulturowym i prawnym sprawdzone pomysły i wdrażają je w kolejnych krajach lub sektorach.

Przedmiotem transferu mogą być rezultaty projektów pilotażowych lub tematycznych realizowanych w poprzedniej fazie programu Leonardo da Vinci oraz innowacyjne rozwiązania niezwiązane z programem, np.:

  • programy nauczania i moduły szkoleniowe;
  • narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
  • narzędzia do badania potrzeb szkoleniowych;
  • materiały do nauki języków obcych ukierunkowane zawodowo (podręczniki, sylabusy).

Priorytety Programu Leonardo da Vinci dla projektów TOI w roku 2012

  1. Zachęcanie do współpracy między sektorem kształcenia i szkolenia zawodowego a światem pracy
  2. Wspieranie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, instruktorów zawodu i opiekunów dydaktycznych zajmujących się     kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz kierowników instytucji kształcenia i  szkolenia  zawodowego
  3. Promowanie zdobywania kluczowych kompetencji w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego
  4. Rozwój i przekazywanie strategii mobilności w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego
  5. System ECVET służący osiągnięciu przejrzystości i uznawaniu wyników kształcenia i kwalifikacji
  6. Ulepszanie systemów zapewniania jakości kształcenia i szkolenia zawodowego

Uprawnieni wnioskodawcy

Publiczne i prywatne podmioty zajmujące się kształceniem oraz poradnictwem zawodowym, a także małe i średnie przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia, samorządy lokalne, izby handlowe i rzemieślnicze. W skład grupy partnerskiej muszą wchodzić przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów  uczestniczących w pogramie.

Czas trwania i budżet

Projekty transferu innowacji mogą trwać od 12 do 24 miesięcy. Dofinansowanie z programu Leonardo da Vinci może wynosić maksymalnie 150 000 euro rocznie i stanowić do 75% całkowitego budżetu projektu. Wkład własny partnerstwa pokrywa pozostałe 25% kosztów.

Na etapie opracowywania koncepcji projektu mogą Państwo skorzystać z grantu LdV na wyjazd na wizytę przygotowawczą do instytucji partnera, w trakcie której będzie można doprecyzować  założenia współpracy (więcej informacji...).

Ponadto, zachęcamy do udziału w seminariach kontaktowych, organizowanych przez narodowe agencje w celu nawiązania międzynarodowej współpracy (więcej informacji...).