Zawieranie umowy finansowej

Akcja: 
Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe
Rok: 
2013

UWAGA:  Umowy finansowe na realizację wizyt przygotowawczych i seminariów kontaktowych zawierane są w systemie On-Line FRSE!

Po zarejestrowaniu się w systemie OnLine FRSE prosimy o wypełnienie ankiety beneficjenta zgodnie z informacjami:

Instytucje posiadające organ prowadzący prosimy o:

  • wpisywanie w nazwie prawidłowej nazwy organu np. Powiat Skarżyski (nie Starostwo Powiatowe), Miasto Siedlce (nie Urząd Miasta) itp.,
  • w zakładce "Dane bankowe beneficjenta" o podanie numeru konta, na które Narodowa Agencja ma przelać I transzę dofinansowania (do ustalenia z organem prowadzącym).

Instytucje nieposiadające organu prowadzącego prosimy o:

  • wpisywanie "-" w polach dotyczących organu.

Umowa finansowa pojawi się na Państwa koncie po wypełnieniu i przesłaniu prawidłowo uzupełnionej ankiety.

O wystawieniu dokumentów zostaną Państwo powiadomieni drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie).

Umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach, a następnie przesłać podpisane dokumenty na adres Narodowej Agencji (z dopiskiem: "Wizyty Przygotowawcze LdV - umowa finansowa", dodatkowo prosimy o wpisanie numeru Państwa umowy).
 
System OnLine FRSE - instrukcja dla beneficjentów

W przypadku, gdy beneficjent posiada już konto w systemie OnLine, stworzone do podpisania umowy w innym programie, realizowanym przez FRSE, ankietę należy wypełnić po zalogowaniu do istniejącego profilu.