Zasady wnioskowania

Akcja: 
Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe
Rok: 
2013

 

Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" informuje, że wnioski na realizację wizyt przygotowawczych w Konkursie 2013 można składać w oparciu o następujące zasady:

 • wniosek jest aktywny do pobrania i wypełniania od 1 stycznia 2013 do 31 stycznia 2013r. (włącznie)

 • wniosek musi wpłynąć do Narodwej Agencji na 6 tyg. przed planowanym wyjazdem

 • decyduje kolejność złożonych do polskiej Narodowej Agencji wniosków - dofinansowanie przyznawane jest do momentu wyczerpania się budżetu Narodowej Agencji przeznaczonego na realizację Akcji Wizyty Przygotowawcze

 • wizyty mogą odbywać się w terminie od 1 stycznia 2013 do 30 kwietnia 2014 z zastrzeżeniem, że wszystkie wyjazdy przygotowujące do złożenia projektów w ramach danego programu muszą zakończyć się najpóźniej do dnia będącego terminem składania wniosków o dofinansowanie w selekcji roku 2013 na realizację planowanego projektu

Wyjazdy na wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe dofinansowane w ramach konkursu 2013 mogą rozpocząć się najwcześniej 1 stycznia 2013r. i muszą zakończyć się najpóźniej do terminu składania wniosków w ramach poszczególnych akcji Programu Leonardo da Vinci:

* dla Projektów Transferu Innowacji do 31 stycznia 2013r.

* dla Projektów Mobilnościowych do 1 lutego 2013r.

* dla Projektów Partnerskich do 21 lutego 2013r.

* dla Akcji Centranych - zgodnie z terminami dla poszczególnych działań

UWAGA! Wnioski złożone w terminie krótszym niż wymagane 6 tygodni mogą zostać przez Narodową Agencję uznane za nieuprawnione do finansowania.

Ograniczenia administracyjne dla wizyt przygotowawczych LdV 2013:

 • Narodowa Agencja może zaakceptować do dofinansowania maksymalnie 5 wniosków na wizyty przygotowawcze w programie LdV organizowane przez tego samego partnera przyjmującego.
 • W jednej wizycie przygotowawczej w tym samym terminie mogą brać udział nie więcej niż 2 osoby z danej instytucji/szkoły. Udział dwóch osób musi być merytorycznie uzasadniony.
 • Jedna polska instytucja/szkoła może wziąć udział tylko w jednej wizycie przygotowawczej/seminarium kontaktowym w danym roku kalendarzowym w ramach programu Leonardo da Vinci.

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie o na pokrycie kosztów w następujących kategoriach:

a) dla wizyt przygotowawczych

 • koszty podróży z uwzględnieniem kosztu wiz wjazdowych/wyjazdowych –  stawki obliczane na podstawie limitu kosztów podróży  dla danego kraju docelowego (rozliczane na podstawie poniesionych kosztów rzeczywistych),
 • koszty utrzymania – obejmujące wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie na okres wyjazdu, obliczane na podstawie ryczałtowych stawek dziennych dla kraju docelowego wyjazdu,
 • koszty potrzeb specjalnych –jedynie w przypadku udziału w wizycie przygotowawczej osób ze specjalnymi potrzebami lub ich opiekunów. Dofinansowanie w tej kategorii szacowane jest na podstawie kosztów rzeczywistych dotyczących wyjazdu tych osób.

b) dla seminariów kontaktowych organizowanych za granicą

 • koszty podróży z uwzględnieniem kosztu wiz wjazdowych/wyjazdowych –  stawki obliczane na podstawie  limitu kosztów podróży dla danego kraju docelowego (rozliczane na podstawie poniesionych kosztów rzeczywistych),
 • koszty opłaty za udział w seminarium (seminar fee) – w maksymalnej wysokości ustalonej przez Organizatora. Koszty opłaty seminaryjnej obejmują koszty wyżywienia i zakwaterowania podczas seminarium oraz materiałów seminaryjnych,
 • koszty potrzeb specjalnych – jedynie w przypadku udziału w wizycie przygotowawczej osób ze specjalnymi potrzebami lub ich opiekunów. Dofinansowanie w tej kategorii szacowane jest na podstawie kosztów rzeczywistych dotyczących wyjazdu tych osób.

Czas trwania wyjazdu:
 
a.) na wizytę przygotowawczą

 •  minimalny czas trwania: 1 dzień roboczy
 • maksymalny czas trwania: 5 dni roboczych

b.) na seminarium kontaktowe

 • minimalny czas trwania: zgodnie z datami przewidzianymi w programie przez organizatora seminarium
 • maksymalny czas trwania: zgodnie z datami przewidzianymi w programie przez organizatora seminarium (maksymalnie 6 dni – po przedstawieniu uzasadnienia i akceptacji przez Narodową Agencję dodatkowych dni wyjazdu/podróży).

Podpisanie wniosku przez reprezentanta prawnego/reprezentantów prawnych instytucji/ organizacji/szkoły wnioskującej:

Przed podpisaniem wniosku należy upewnić się, kto jest uprawniony do jego podpisania. Możliwe są dwa rozwiązania, w zależności od formy prawnej instytucji wnioskującej:

 a) instytucja wnioskująca nie posiada osobowości prawnej

 W tym przypadku formularz wniosku musi być podpisany opcjonalnie:

 • przez prawnego reprezentanta (lub reprezentantów) Organu Prowadzącego właściwego dla instytucji wnioskującej,
 • przez Osobę uprawnioną do działania w imieniu podmiotu oraz do zaciągania zobowiązań w jego imieniu - dyrektora instytucji wnioskującej na mocy pełnomocnictwa udzielonego dyrektorowi przez Organ Prowadzący do podpisania wniosku w jego imieniu. W treści pełnomocnictwa musi znaleźć się zapis informujący o upoważnieniu dyrektora instytucji wnioskującej do złożenia i podpisania wniosku na wizytę przygotowawczą/seminarium kontaktowe, podpisania umowy finansowej na realizację wizyty przygotowawczej/ seminarium kontaktowego w przypadku akceptacji wniosku oraz do zaciągania zobowiązań finansowych dotyczących korzystania ze środków przekazanych przez Komisję Europejską.

UWAGA! W przypadku wnioskowania na mocy pełnomocnictwa udzilonego przez Organ Prowadzący, konieczne jest przesłanie pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej z oryginałm wraz z wnioskiem aplikacyjnym!

 b) instytucja wnioskująca posiada osobowość prawną

W tym przypadku formularz wniosku musi być podpisany przez prawnego reprezentanta (lub reprezentantów) instytucji wnioskującej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym sposób reprezentacji prawnej instytucji.

Takim dokumentem jest np. aktualny odpis z właściwego dla danej instytucji rejestru (np. KRS lub inny dokument potwierdzający istnienie instytucji oraz jej reprezentację prawną w zależności od formy prawnej - w przypadku, gdy instytucja nie posiada KRS).

 c) instytucja wnioskująca prowadzi działalność gospodarczą oraz nie posiada osobowości prawnej

W tym przypadku formularz wniosku musi być podpisany przez prawnego reprezentanta/właściciela (lub reprezentantów/właścicieli) instytucji wnioskującej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym sposób reprezentacji prawnej instytucji.

Takim dokumentem jest np. aktualny odpis z właściwego dla danej instytucji rejestru (np. wypis z rejestru działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający istnienie instytucji oraz jej reprezentację prawną w zależności od formy prawnej).

UWAGA!  W przypadku instytucji prowadzących działalność gospodarczą oraz nie posiadających osobowości prawnej, Narodowa Agencja, w przypadku akceptacji projektu i przyznania dofinansowania na wyjazd, przed podpisaniem umowy finansowej, przeprowadzi badanie zdolności operacyjno-finansowej wnioskodawcy.

Formularz wniosku aplikacyjnego do pobrania - tutaj

(po pobraniu wniosku należy najpierw zapisać plik na kompterze, następnie otworzyć i rozpocząć wypełnianie)