Proces selekcji wniosku

Akcja: 
Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe
Rok: 
2013

Proces selekcji wniosku składa się z etapu oceny formalnej oraz etapu oceny merytorycznej (jakościowej).

Etapy procesu selekcji:

  1. Ocena formalna – podlegają jej wszystkie wnioski złożone do danej Narodowej Agencji. Wnioski niespełniające wymagań są odrzucane i nie są poddawane ocenie merytorycznej. Wnioskodawca zostanie poinformowany listownie o odrzuceniu wniosku.
  2. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kartę oceny przygotowaną przez Komisję Europejską, wspólną dla wszystkich krajów uczestniczących w programie. W ramach tej oceny przyznaje się punkty za spełnienie priorytetu narodowego.
  3. Decyzja selekcyjna podejmowana jest przez zarząd FRSE na podstawie rekomendacji Komitetu Ewaluacyjnego, które z kolei są dokonywane w oparciu o analizę wniosków i opinie Narodowej Agencji.
  4. Informacja pisemna (przesyłana na adres instytucji wnioskującej podany we wniosku aplikacyjnym) o akceptacji lub odrzuceniu wniosku oraz publikacja informacji o przyznanym dofinansowaniu na stronie Narodowej Agencji.