Tematyka projektów

Tematyka projektów definiowana jest przez samych partnerów w oparciu o wcześniejszą analizę potrzeb. Temat projektu musi być ważny dla wybranej grupy docelowej, sektora czy branży.

Przykładowe obszary współpracy:

  • rozwój doradztwa w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego,
  • otwarcie kształcenia i doskonalenia zawodowego na elastyczne ścieżki kariery zawodowej i tworzenie lepszych warunków do rozpoczęcia życia zawodowego,
  • wzmacnianie lub tworzenie ściślejszych powiązań pomiędzy kształceniem i szkoleniem zawodowym a życiem zawodowym,
  • promocja uznawalności kształcenia nieformalnego i pozaformalnego,
  • reagowanie na potrzeby rynku pracy, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz przewidywanie, które umiejętności będą przydatne na rynku pracy,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów, szkoleniowców,
  • wspieranie procesu wdrażania Wspólnych Ram Zapewnienia Jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET),
  • współpraca w dziedzinie przejrzystości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego (ECVET, EQF, Europass itp.),
  • wspieranie rozwoju krajowych ram kwalifikacji w odniesieniu do systemu EQF,

współpraca między kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym a kształceniem dorosłych.