kto może realizować projekty partnerskie?

Projekty partnerskie mogą być realizowane przez różnorodne instytucje zarówno publiczne, jak i prywatne. Mogą to być podmioty zajmujące się np. kształceniem bądź poradnictwem zawodowym (szkoły zawodowe i techniczne, centra kształcenia ustawicznego, ośrodki doradztwa zawodowego), ale także przedsiębiorstwa, instytucje lub firmy szkoleniowo-doradcze, wyższe uczelnie, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), jak również: instytucje administracji publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki im podlegające, izby handlowe, rzemieślnicze itp.

Skład grupy partnerskiej

Minimalny skład grupy partnerskiej zamierzającej realizować projekt to 3 instytucje z 3 krajów uprawnionych do udziału w programie „Uczenie się przez całe życie”, z których przynajmniej jeden musi być krajem członkowskim Unii Europejskiej.

Partnerstwo powinno obejmować instytucje o różnym statusie, profilu i doświadczeniu. Zaangażowanie różnorodnych partnerów w projektach, a zwłaszcza przedstawicieli pracodawców jest wskazane dla podniesienia jakości rezultatów i powiązania procesu szkoleniowego z potrzebami rynku pracy. Włączenie do partnerstwa przedstawiciela tzw. świata pracy jest obecnie konieczne dla realizacji projektu.

Dobre partnerstwo to podstawa dobrego projektu!