O projektach mobilności

Celem projektów mobilności jest wspieranie międzynarodowej mobilności osób w trakcie szkolenia zawodowego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich szkoleń. Głównym założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie - wzmocnienie więzi między światem edukacji i pracy.

Rodzaje projektów:

Polskie priorytety narodowe dla projektów mobilności w konkursie 2013:

  • Wsparcie instytucji, które w obecnej fazie programu (od 2007 r.) nie realizowały projektu mobilności Leonardo da Vinci.
  • Promowanie projektów przygotowanych we współpracy z pracodawcami lub organizacjami pracodawców (udział pracodawców w tworzeniu programów staży pod kątem potrzeb regionalnego rynku pracy).
  • Wsparcie projektów zorientowanych na dokumentowanie indywidualnych osiągnięć uczniów (ang. personal transcript) uzyskanych w trakcie  stażu zagranicznego, zgodnie z ideą europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET).

Ważne informacje

W konkursie 2013 zostały wprowadzone następujące ograniczenia:

  1. Ograniczenie maksymalnego dofinansowania dla jednej instytucji do kwoty 150 000 euro. W przypadku gdy instytucja złoży dwa wnioski, kwota łącznego dofinansowania nie może przekroczyć 150 000 Euro.
  2. Ograniczenie liczby składanych wniosków przez instytucję do jednego projektu w ramach danej akcji projektów mobilności (IVT, PLM lub VETPRO). W sumie wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski na projekty mobilności.
  3. Wnioskodawca, który nie realizował w obecnej fazie programu (od 2007 r.) projektu mobilności w programie Leonardo da Vinci może ubiegać się o finansowanie nie wyższe niż 100 000 Euro.
  4. Przypominamy o zakazie ponownego finansowania stażu tej samej osoby. Oznacza to, że osoba, która była na stażu w ramach grupy IVT, może wyjechać na kolejny staż tylko w ramach PLM lub VETPRO.
  5. Decyzją Komisji Europejskiej zniesiony został wymóg zwrotu odsetek od grantów programu Leonardo da Vinci narosłych na kontach bankowych. W związku z tym beneficjenci z konkursu 2007 i późniejszych nie deklarują w raporcie końcowym wysokości odsetek.
  6. Beneficjentów korzystających z usług instytucji pośredniczących zachęcamy do zapoznania się z opublikowanymi przez Narodową Agencję zaleceniami.