Jak ma wyglądać list intencyjny od partnerów uczestniczących w projekcie?

List intencyjny powinien zawierać:

  • dane instytucji partnerskiej,
  • dane beneficjenta (koordynatora projektu),
  • tytuł projektu,
  • wskazanie, że dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci,
  • krótki opis roli instytucji partnerskiej,
  • zobowiązanie do zapewnienia wysokiej jakości przedsięwzięcia.

List intencyjny musi być napisany na papierze firmowym instytucji partnerskiej, musi być skierowany do beneficjenta (koordynatora projektu), musi zawierać datę i podpis osoby upoważnionej do podejmowania zobowiązań (w imieniu organizacji partnerskiej) z podaniem jej stanowiska, nie może być napisany odręcznie. W momencie składania wniosku o fundusze honorowane będą kopie listów intencyjnych oraz egzemplarze otrzymane faksem. Oryginały będą wymagane przed podpisaniem kontraktu.