Certyfikowane projekty mobilności

Informujemy, że w konkursie 2013 Narodowa Agencja nie będzie przyznawać certyfikatów dla projektów mobilności.


Program Leonardo da Vinci wprowadził od 2009 roku akcję certyfikowanych projektów mobilności.

Instytucje realizujące projekty mobilności o doskonałej jakości będą mogły ubiegać się o certyfikat do konkretnego projektu, który umożliwi kontynuowanie projektu zgodnie z jego założeniami oraz przedłużenie jego finansowania. Ponadto istnieje możliwość rozszerzenia projektu na nowe sektory i branże, o ile wcześniej zaplanowano to we wniosku o certyfikację.

Certyfikat dla projektów mobilności jest wystawiany przez Narodową Agencję Leonardo da Vinci na okres do 4 lat dla danego projektu (max. do końca LLP w 2013 roku). Oznacza to możliwość ubiegania się o przedłużenia finansowania projektu w uproszczonej procedurze w kolejnych konkursach i możliwość jego kontynuacji po zakończeniu pierwotnego projektu.

Wniosek o certyfikat powinien zostać złożony wraz z regularnym wnioskiem konkursowym o dofinansowanie konkretnego projektu, w terminie ogłoszonym przez Komisję Europejską. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Jedna instytucja może złożyć maksymalnie dwa wnioski projektowe i dwa wnioski o certyfikaty dla tych projektów.

Instytucje ubiegające się o certyfikat muszą spełniać pewne warunki:

1. Dotychczasowe projekty muszą charakteryzować się szczególnie wysoką jakością.
2. Instytucja musi mieć ukończony i rozliczony przynajmniej 1 projekt w Programie Leonardo da Vinci w przeciągu ostatnich 3 lat.
3. Wniosek o dofinansowanie projektu, do którego dołączono wniosek o certyfikat, musi zostać wysoko oceniony przez ekspertów - minimum to 75 punktów.
4. Wniosek o certyfikat musi zostać wysoko oceniony przez ekspertów – minimum to 75 punktów.

Jakość projektu jest rozumiana jako:

- oferowanie odpowiednich programów staży dostosowanych do potrzeb szkoleniowych uczestników;
- uwzględnienie staży zagranicznych w strategii długoterminowej funkcjonowania instytucji;
- rozwijanie współpracy międzynarodowej instytucji;
- opracowanie programu pracy danej instytucji;
- zdolność finansowania lub współfinansowania przedsięwzięć zakładających rozwijanie mobilności;
- umiejętność zarządzania projektami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem projektów europejskich.

Ponadto jako uzasadnienie do wniosku o certyfikat instytucja powinna opisać:

- poprzednie doświadczenia w realizacji projektów mobilności LdV;
- rezultaty i oddziaływanie tych projektów na grupy docelowe;
- obecność polityki instytucji w zakresie wzmacniania współpracy międzynarodowej;
- strategię działania instytucji obejmującą m.in. działania mobilnościowe;
- zasady zarządzania i zapewnienia jakości realizowanych projektów;
- wykorzystanie rezultatów aktualnego projektu;
- planowany rozwój aktualnego projektu w odniesieniu do nowych obszarów, grup docelowych etc.

Certyfikat będzie wydany jedynie ograniczonej liczbie instytucji.

Certyfikat będzie potwierdzeniem, że dana organizacja posiada doświadczenie i zdolności organizacyjne do realizacji projektów mobilności w Programie LdV charakteryzujących się szczególnie wysoką jakością.

Ocena merytoryczna wniosku o certyfikat będzie przeprowadzona przez dwóch niezależnych ekspertów.

Ocena wniosku o certyfikat przebiegać będzie niezależnie od wniosku projektowego. Oznacza to, że brak akceptacji wniosku o certyfikat nie blokuje możliwości otrzymania dofinansowania dla wniosku projektowego.

Otrzymanie certyfikatu nie obliguje do przedłużania projektu w kolejnych konkursach, a jedynie otwiera taką możliwość. Budżet wnioskowany na kontynuowanie projektu, złożony w uproszczonej procedurze, nie może przekroczyć budżetu pierwotnego projektu.

Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci planuje intensywny monitoring projektu do którego przyznano certyfikat. Poza tym, po zakończeniu pierwotnego projektu, instytucja będzie składała raport końcowy w wersji uproszczonej, a po 4 latach pełny raport końcowy (patrz KONKURS 2009, 2010 lub 2011 - kontraktowanie i zarządzanie). Ponadto Narodowa Agencja zastrzega sobie prawo do wycofania certyfikatu w przypadku stwierdzenia uchybień w jakości realizowanych projektów z przyznanym certyfikatem lub w sytuacji nie przestrzegania zasad programu.

Uzyskanie certyfikatu do danego projektu nie zamyka możliwości składania wniosków o kolejne dofinansowanie projektów w następnych regularnych konkursach Programu Leonardo da Vinci.