Działanie Kluczowe KA1 - współpraca i innowacje w zakresie polityk dotyczących uczenia się przez całe życie

KA1 wspiera rozwój współpracy, wymiany doświadczeń oraz badań i analiz dotyczących praktyk oraz innowacji w zakresie kształcenia i szkolenia na poziomie europejskim. Działania te mają na celu wspieranie rozwoju polityki edukacyjnej, monitorowanie postępów na drodze do osiągania celów uczenia się przez całe życie, a także określanie obszarów wymagających szczególnej uwagi poprzez dostarczanie porównywalnych danych, statystyk i analiz.

Działanie to ma charakter przekrojowy - obejmuje szeroki zakres tematów i działań na różnych poziomach edukacji i szkoleń.

Wizyty studyjne dla decydentów oraz specjalistów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego KA1

Celem tej akcji jest wspieranie rozwoju polityk edukacyjnych i współpracy na poziomie europejskim w dziedzinie edukacji i szkoleń, szczególnie w zakresie promowania wzajemnego uczenia się, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Wizyty studyjne zachęcają do podejmowania dyskusji na wspólne tematy, zapewnienia wysokiej jakości i przejrzystości systemów kształcenia i szkolenia. Szczególny nacisk położono na wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się polityków i decydentów wysokiego szczebla.

Wizyta studyjna to krótkie spotkanie (3-5 dni), w małej grupie (10-15 osób) specjalistów z różnych krajów europejskich pracujących na co dzień w podobnych obszarach edukacji ogólnej lub kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Wizyty studyjne wspierają rozwój zawodowy specjalistów zajmujących się edukacją ogólną i kształceniem zawodowym.

Wizyty studyjne mogą dotyczyć:

  • edukacji ogólnej,
  • kształcenia i doskonalenia zawodowego,
  • obu dziedzin jednocześnie.

Informacje dla polskich uczestników lub gospodarzy wizyt na stronie programu Wizyty Studyjne.

Projekty wielostronne skierowane do Romów KA1

W ramach projektów wielostronnych opracowywane są działania mające na celu integrację Romów i uwzględnianie tej grupy w działaniach edukacyjnych i społecznych (ochrona zdrowia, zatrudnienie, gospodarka mieszkaniowa) w celu zwiększenia uczestnictwa i poziomu osiągnięć uczniów romskich w kształceniu ogólnym i w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Projekty te powinny skupiać kluczowych aktorów z co najmniej trzech państw reprezentujących różne sektory odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie polityki względem mniejszości romskiej na różnych poziomach: lokalnym, regionalnym i krajowym. - sieci KA1

Projekty wspierające tworzenie wielostronnych sieci instytucji i ekspertów, promujących wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń na temat tworzenia polityki edukacyjnej oraz spójnego podejścia do uczenia się przez całe życie.

Projekty te powinny skupiać decydentów i polityków oraz innych kluczowych aktorów z co najmniej ośmiu państw, reprezentujących różne sektory i poziomy wdrażania polityki edukacyjnej: lokalny, regionalny i krajowy. Powinny one tworzyć platformę do wspólnej refleksji, współpracy oraz wymiany dobrych praktyk. Ich celem powinno być gromadzenie wiedzy eksperckiej wspierającej proces tworzenia polityki uczenia się przez całe życie oraz jego wdrażanie na różnych poziomach.

Sieci Romskie KA1

Sieci wielostronne mające na celu podnoszenie poziomu świadomości i upowszechnianie najbardziej spektakularnych przykładów integracji społecznej Romów w i za pośrednictwem edukacji i szkoleń. Projekty te powinny podnosić świadomość i poczucie odpowiedzialności wszystkich aktorów społecznych i politycznych niezbędnych dla powodzenia procesu integracji Romów za pośrednictwem edukacji i szkoleń.

>> Więcej informacji o działaniu kluczowym KA1 oraz szczegóły dotyczące wnioskowania na stronach Agencji Wykonawczej w Brukseli.