Działanie kluczowe KA 2 Nauka języków

Działania UE mają na celu promowanie nauki języków w Europie. Różnorodność językowa w Europie jest stałym elementem życia, a nauka języka obcego otwiera wiele drzwi. Dzięki znajomości języków osoby indywidualne mogą liczyć na większe szanse rozwoju zawodowego, a także mogą mieszkać, studiować lub pracować za granicą. Wielojęzyczny personel może utorować przedsiębiorstwom drogę do rynków europejskich i światowych. Kluczowe działanie KA2 ma na celu podnoszenie świadomości znaczenia zdobywania umiejętności językowych, zwiększa dostęp do zasobów związanych z nauką języków i jest pomocne w opracowywaniu materiałów dydaktycznych.

- KA2 Projekty wielostronne - nowe materiały / kursy online / podnoszenie świadomości.

Projekty, które promują świadomość językową i dostęp do zasobów do nauki języka lub opracowują i upowszechniają materiały do nauki języka, w tym kursy online i narzędzia do testowania umiejętności językowych. Mogą dotyczyć wszystkich języków, zgodnie ze Wspólnymi europejskimi ramami dla języków Rady Europy.

- Sieci wielostronne KA2

Działanie wspiera sieci instytucji, które przyczyniają się do promowania uczenia się języków oraz różnorodności językowej. Powinny także wspierać  opracowywanie polityki językowej przez wymianę informacji, innowacji i narzędzi dla decydentów i profesjonalistów.

- Działania towarzyszące KA2

W ramach działań towarzyszących mogą być realizowane projekty skierowane na promowanie celów i rezultatów projektów językowych. Mogą to być działania związane z promocją i informacją, monitoringiem tematycznym oraz upowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów.

Więcej informacji o działaniu kluczowym KA2 oraz szczegóły dotyczące wnioskowania na stronach Agencji Wykonawczej w Brukseli http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php