Działania kluczowe KA3 - wykorzystanie technologii informatyczno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji

Działania KA3 mają na celu wykorzystanie możliwości, jakie zapewniają technologie informacyjno- komunikacyjne (TIK) w zakresie opracowywania innowacyjnych praktyk w edukacji i szkoleniach, zwiększenia dostępu do uczenia się przez całe życie oraz opracowywania zaawansowanych systemów zarządzania.

Działania te nie są skierowane na rozwój technologii, lecz na wykorzystanie narzędzi TIK do rozwoju środowisk i doświadczeń uczenia się.

Działanie to obejmuje aspekty takie jak wykorzystanie symulacji, uczenie się poprzez odkrywanie, powrót do szkoły osób, które przedwcześnie ukończyły edukację, umożliwienie nauki poza środowiskiem szkolnym oraz zmniejszenie „przepaści cyfrowej” pomiędzy osobami mającymi dostęp do technologii i odpowiednich umiejętności, a tymi, które takiego dostępu nie posiadają.

Priorytety kluczowego działania określane są indywidualnie na każdy rok, a inicjatywy mogą zgłaszać dowolne organizacje lub instytucje współpracujące bezpośrednio lub pośrednio w tym sektorze.

- Projekty Wielostronne KA3

Mają na celu zachęcenie do innowacji i kreatywności w zakresie uczenia się i nauczania oraz zwiększenie wykorzystania nowych narzędzi i trendów w sektorze TIK. Projekty te szczególnie skierowane są do grup zagrożonych wyłączeniem, takich jak uczniowie przedwcześnie kończący edukację, mniejszości etniczne i osoby starsze.

- Sieci Wielostronne KA3

Promują bliższe związki i kontakty pomiędzy społecznościami uczącymi się w celu promowania kreatywności i innowacji z wykorzystaniem TIK.

Więcej informacji oraz szczegóły dotyczące wnioskowania na stronach Agencji Wykonawczej w Brukseli http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php