FAQ

Akcja: 
Projekty Partnerskie
Rok: 
2013

PROJEKTY PARTNERSKIE Leonardo da Vinci - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

Szanowni Państwo,

Projekty partnerskie Leonardo da Vinci są realizowane począwszy od 2008 roku. Zebrane poniżej pytania i odpowiedzi dotyczą ogólnych informacji związanych z fazą przygotowania i składania wniosków.

Pytania i odpowiedzi związane z fazą realizacją projektu i sprawozdawczością ukażą się wkrótce. Jeżeli mają Państwo inne pytania dotyczące projektów partnerskich LdV Narodowa Agencja prosi o ich przesyłanie na adres e-mail: leonardo-partnerships@frse.org.pl. Te z pytań, które będą się najczęściej powtarzać zostaną również opublikowane wraz z odpowiedziami.

 

1.    Jakie państwa uprawnione są do udziału w Konkursie 2013?

Do udziału w konkursie 2013 jest uprawnionych 27 państw członkowskich Unii Europejskiej; państwa EFTA/EOG: Islandia Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria oraz kraje kandydujące do UE: Chorwacja i Turcja.

2.    Kto może ubiegać się o dofinansowanie projektu partnerskiego LdV?

•    Instytucje lub organizacje oferujące możliwość kształcenia się w dziedzinach objętych programem sektorowym Leonardo da Vinci;

•    Stowarzyszenia zaangażowane w kształcenie i szkolenie zawodowe, łącznie ze stowarzyszeniami praktykantów, rodziców i nauczycieli;

•    Przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni i inni przedstawiciele środowiska zawodowego, łącznie z izbami gospodarczymi i innymi organizacjami branżowymi;

•    Instytucje zapewniające poradnictwo zawodowe, doradztwo i usługi informacyjne związane z każdym aspektem uczenia się przez całe życie;

•    Organy odpowiadające za systemy i politykę, dotyczące jakiegokolwiek aspektu uczenia się przez całe życie poprzez kształcenie i szkolenie zawodowe na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;

           •    Centra badawcze i instytucje związane z zagadnieniami uczenia się przez całe życie;

•    Instytucje szkolnictwa wyższego (szkoły wyższe), lecz rezultaty nie powinny być skierowane na osoby uczestniczące w szkoleniu i kształceniu zawodowym na szczeblu akademickim, ale np. na rozwój kwalifikacji/umiejętności zawodowych pracowników takich instytucji;

     •    Organizacje non-profit, organizacje wolontariackie, organizacje pozarządowe.

3.    Kiedy mija termin składania wniosków o dofinansowanie w najbliższym konkursie?

Wnioski o dofinansowanie projektów partnerskich LdV można składać w nieprzekraczalnym terminie do 21.02.2013 roku (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski złożone po wyżej wymienionym terminie zostaną odrzucone podczas oceny formalnej i nie będą dopuszczone do oceny merytorycznej.

UWAGA! Jest to ostatni nabór wniosków o dofinansowanie projektów partnerskich w ramach programu Leonardo da Vinci-„Uczenie się przez całe życie”.

     4.    Ile wniosków o dofinansowanie projektów partnerskich LdV może złożyć jedna instytucja z Polski?

Jedna instytucja z Polski może złożyć maksymalnie jeden wniosek na projekt partnerski LdV. W przypadku złożenia dwóch lub więcej wniosków, dana instytucja będzie musiała wybrać tylko jeden wniosek, który będzie brany pod uwagę w konkursie.

UWAGA! Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego LdV nie oznacza, że dana instytucja nie może złożyć w ramach konkursu 2013 wniosku o dofinansowanie w ramach innej akcji programu LdV.

5.    Ile instytucji z Polski może realizować jeden projekt partnerski LdV?

Jeden projekt partnerski LdV mogą realizować maksymalnie dwie instytucje z Polski. Jeżeli więcej niż dwie polskie instytucje złożą podpisane wnioski na ten sam projekt, wniosek każdej z tych instytucji zostanie odrzucony podczas weryfikacji formalnej.

6.    Jaki jest okres realizacji projektu partnerskiego LdV?

Realizacja projektu partnerskiego LdV trwa równe dwa lata co oznacza, iż projekty z konkursu 2013, które uzyskają dofinansowanie, będą realizowane w okresie 1 sierpnia 2013-31 lipca 2015 r. Zatem wszystkie działania projektowe (wyjazdy zagraniczne oraz działania lokalne prowadzone przez każdego z beneficjentów) powinny być podejmowane we wskazanym wyżej okresie.

      7.    Jaki jest minimalny, a jaki maksymalny skład grupy partnerskiej?

Grupa partnerska musi obejmować co najmniej trzy instytucje (wymagane minimum) z trzech różnych krajów, o których mowa w pkt. 1, z których przynajmniej jeden jest krajem członkowskim Unii Europejskiej. Nie ma ograniczenia, co do maksymalnej liczby instytucji (partnerów) w jednym projekcie. Narodowa Agencja zaleca tworzenie większych partnerstw poza wymagane minimum.

8.    Co należy rozumieć przez wyjazd zagraniczny (mobilność)?

Przez wyjazd zagraniczny (mobilność) należy rozumieć wyjazd zagraniczny do innego państwa zrealizowany w ramach projektu partnerskiego LdV do organizacji partnerskiej, która uzyskała dofinansowanie lub na wydarzenie organizowane w ramach projektu lub sieci (np. Projekty Wielostronne, Działania Towarzyszące) programu „Uczenie się przez całe życie”. W wyjazdach mogą uczestniczyć pracownicy beneficjenta, uczestnicy kursów i/lub szkoleń (gdy beneficjent prowadzi takie działania) albo opiekunowie osób ze specjalnymi potrzebami (jeżeli uczestniczą w projekcie). Jedna osoba, reprezentująca beneficjenta może odbyć kilka wyjazdów zagranicznych w czasie trwania danego projektu partnerskiego.

9. O jakiej wysokości dofinansowanie można ubiegać się w ramach projektu partnerskiego LdV?

Wysokość dofinansowania zależy od zadeklarowanej przez wnioskodawcę we wniosku aplikacyjnym minimalnej liczby wyjazdów zagranicznych (mobilności) i wynosi, wyłącznie dla jednej polskiej instytucji, w przypadku :

 

4 mobilności

5000 EUR

8 mobilności

11000 EUR

12 mobilności

15000 EUR

24 mobilności

22000 EUR

 

      10.    Czy można wnioskować o dofinansowanie dowolnej liczby wyjazdów zagranicznych (mobilności)?

Nie. W ramach projektów partnerskich można ubiegać się jedynie o dofinansowanie dla 4 lub 8, 12 lub 24 wyjazdów zagranicznych. Nie można wnioskować np. o dofinansowanie 6 czy też 18 mobilności.

     11.  Czy można zwiększyć liczbę wyjazdów zagranicznych (mobilności) ponad wymagane minimum wyjazdów    zakontraktowanych w umowie?

Można zwiększyć liczbę mobilności ponad wymagane w umowie minimum, ale w ramach przyznanego dofinansowania. Należy jednak pamiętać o tym, że wyjazdy te muszą odbyć się do instytucji zatwierdzonych w umowie (załącznik nr V).

     12.  Ile wynosi czas trwania mobilności?

Nie ma określonego odgórnie minimalnego i maksymalnego czasu trwania wyjazdu zagranicznego. Czas trwania takiego wyjazdu musi być adekwatny do zadań merytorycznych zapisanych we wniosku. Pobyty, które nie mają merytorycznego związku z projektem nie będą akceptowane.

     13.  Czy projekt może być realizowany, gdy jedna z trzech instytucji (z wymaganego minimum) nie otrzyma dofinansowania      lub zrezygnuje z realizacji projektu już po jego rozpoczęciu?

Nie. Brak dofinansowania lub rezygnacja jednej z trzech instytucji (wymaganego minimum) w trakcie realizacji projektu oznacza natychmiastowe jego zakończenie.

14.  Czy w trakcie realizacji projektu można rozszerzyć grupę partnerską?

Nie ma możliwości, aby w trakcie realizacji projektu, do grupy partnerskiej dołączył nowy partner (instytucja), który nie był zgłoszony we wniosku aplikacyjnym.

Projekt może być realizowany jedynie przez instytucje, które są wymienione w załączniku V do umowy finansowej i uzyskały dofinansowanie ze swoich Narodowych Agencji (dotyczy to również instytucji, które początkowo w wyniku selekcji znalazły się na liście rezerwowej, a następnie uzyskały dofinansowanie).

15.  W jakiej formie przyznane jest dofinansowanie na projekty partnerskie LdV?

Jest to dofinansowanie w formie ryczałtu, przeznaczonego na pokrycie wszystkich kosztów projektu wynikających z jego realizacji (wyjazdy zagraniczne działania lokalne prowadzone przez każdego beneficjenta, koszty związane z przygotowaniem rezultatów końcowych). Beneficjent sam określa kwoty, jakie zostaną przez niego wydatkowane na realizację poszczególnych działań zaplanowanych w harmonogramie projektu (brak ograniczeń kwotowych na poszczególne wydatki związane z realizacją projektu).

16.  Jak wygląda płatność na rzecz beneficjenta?

W ciągu 30 dni po podpisaniu przez obydwie strony umowy, beneficjent otrzyma zaliczkę w wysokości 80% przyznanego dofinansowania. Pozostałe, ewentualne 20% dofinansowania Beneficjent otrzyma po zatwierdzeniu przez Narodową Agencję raportu końcowego, który musi zostać złożony w ciągu 60 dni po zakończeniu realizacji projektu.

17.  Czy wszyscy partnerzy muszą wnioskować o takie samo dofinansowanie?

Nie. Każdy partner już na etapie tworzenia wniosku aplikacyjnego podejmuje decyzję o określonej liczbie wyjazdów zagranicznych (mobilności) w ramach projektu, które będzie w stanie wykonać. Warto również pamiętać o tym, iż w różnych krajach uczestniczących w programie obowiązują różne kwoty dofinansowań dla danej liczby mobilności.

18.  Jakie koszty są uprawnione w projekcie partnerskim LdV?

W projekcie partnerskim uprawnione są wszystkie koszty, które są bezpośrednio związane z realizowanym projektem (wyjazdy zagraniczne, działania lokalne, itp.). Beneficjent musi być w stanie wykazać ich związek z realizowanymi w projekcie działaniami i konieczność ich sfinansowania w ramach przyznanego dofinansowania.

      19.  Czy instytucja pełniąca w grupie partnerskiej rolę koordynatora projektu uzyskuje z tego tytułu większe dofinansowanie?

Nie. Wysokość dofinansowania jest uzależniona tylko i wyłącznie od zaplanowanej liczby mobilności. Rola, jaką dana instytucja pełni w projekcie (koordynatora bądź partnera), nie ma znaczenia dla wysokości dofinansowania.

20.  Czy Narodowa Agencja może ograniczyć wysokość przyznanego dofinansowania?

Nie. W przypadku zatwierdzenia projektu do realizacji, dana instytucja (beneficjent) otrzymuje dofinansowanie, o jaki wnioskowała. Natomiast, gdy okaże się, iż w ciągu 2 lat trwania projektu beneficjent nie zrealizował zakładanej liczby mobilności, określonej w umowie z Narodową Agencją, przyznane dofinansowanie zostanie zmniejszone o kwotę szacunkowo odpowiadającą jednemu wyjazdowi.

21.  Kto i w jaki sposób ocenia wnioski?

Wnioski są poddawane ocenie formalnej przez pracowników Narodowej Agencji. Polega to na sprawdzeniu m.in. czy wniosek jest dokładnie i poprawnie wypełniony, właściwie podpisany, czy wpłynął w terminie, czy instytucja wnioskująca jest uprawniona do otrzymania dofinansowania itp.

Następnie wnioski są oceniane merytorycznie przez dwóch niezależnych ekspertów wyłącznie w kraju, z którego pochodzi instytucja pełniąca rolę koordynatora projektu. Każdy projekt otrzymuje określoną liczbę punktów (na 100 pkt. możliwych). Im większa liczba punktów, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania. Projekty, które w wyniku oceny merytorycznej otrzymały mniej niż 50 pkt., nie mogą uzyskać dofinansowania.

W wyniku pracy ekspertów ze wszystkich krajów programu powstaje jedna, wspólna lista rankingowa projektów. Finansowanie projektów w danym kraju odbywać się będzie w kolejności miejsc zajmowanych na liście, aż do wyczerpania środków budżetowych przewidzianych na 2013 rok. Instytucje, których projekty zostały zatwierdzone do realizacji są zapraszane do podpisania umowy z Narodową Agencją.