Dokumenty konkursowe

Akcja: 
Projekty Partnerskie
Rok: 
2013

Termin składania wniosków na projekty partnerskie upływa 21 lutego 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursu:

 1. Zaproszenie do składania wnisków PL, EN
 2. Priorytety strategiczne PL, EN
 3. Przewodnik dla wnioskodawców:
  • część I - (informacje ogólne) - EN
  • część II a (informacje o poszczególnych programach) - EN
  • część II b (szczegółowe informacje o akcjach) - PL, EN
 4. Zasady administracyjne PL, EN
 5. Formularz wniosku (eForm) na Projekty Partnerskie Leonardo da Vinci 2013 - (PL)
 6. Formularz wniosku 2013 - (EN)

Uwaga: prosimy pamiętać, że konieczne jest włączenie do partnerstwa przedstawiciela tzw. świata pracy. W dokumencie "szczegółowe informacje o akcjach" (część II b Przewodnika dla wnioskodawców) znajduje się wyjaśnienie dotyczące instytucji reprezentujących świat pracy.

 

Jak złożyć wniosek?

Termin składania wniosków: do 21 lutego 2013 (decyduje data stempla pocztowego).

Dla organizacji koordynującej termin 21 lutego jest również nieprzekraczalnym terminem wysłania wniosku eForm w formacie PDF. Wniosek w wersji papierowej musi być wydrukiem wniosku eForm złożonego przez koordynatora drogą elektroniczną (wymagane połączenie z internetem jedynie w momencie ściągnięcia wniosku i jego ostatecznego złożenia). Koordynator musi złożyć wniosek elektroniczne odpowiednio wcześnie, a następnie przesłać go e-mailem w formie pliku PDF do wszystkich partnerów, którzy muszą złożyć właściwą dokumentację wniosku w wersji papierowej do swoich Narodowych Agencji. Zaleca się skompresowanie ostatecznej wersji pliku PDF (np. w formacie ZIP lub RAR) przed jego wysłaniem do partnerów projektu.

Uprzejmie prosimy o używanie co najmniej wersji 8.2 Adobe Readera albo wersji najnowszej 11.

Zaleca się określenie na etapie składania wniosków, który z partnerów będzie działać jako zastępczy koordynator w przypadku, gdyby pierwotny koordynator został odrzucony w procesie selekcji.

Partnerzy wspólnie pracują nad założeniami projektu i zapisami we wniosku – zazwyczaj odbywa się to drogą e-mailową. Gotową ostateczną wersję wniosku wypełnioną w języku roboczym projektu koordynator rozsyła do wszystkich partnerów. Musi to nastąpić odpowiednio wcześniej przed ostatecznym terminem składania wniosku, gdyż partnerzy muszą mieć czas na przygotowanie swojej dokumentacji, w tym na przetłumaczenie całości lub części zapisów zawartych we wniosku na język ojczysty, jeśli wymaga tego dana Narodowa Agencja.

Wszyscy partnerzy, również koordynator, drukują wniosek (identyczny dla wszystkich partnerów), podpisują i wysyłają do swoich Narodowych Agencji najpóźniej w dniu podanym jako ostateczny termin składania wniosku (decyduje data stempla pocztowego). Narodowe Agencje mogą mieć specyficzne wymagania co do liczby kopii, języka, w jakim składany jest wniosek, ew. dodatkowych dokumentów, zatem każdy partner musi sprawdzić na stronie internetowej swojej Narodowej Agencji szczegółowe wymagania dla swojego kraju.