Raportowanie

Akcja: 
Projekty Partnerskie
Rok: 
2012

Raport końcowy dokumentuje cały okres realizacji działań i stanowi podstawę do wypłacenia kwoty bilansującej przyznanych w konkursie środków finansowych. Raport obejmuje cały okres realizacji projektu- od pierwszego do ostatniego dnia, zgodnie z zapisem w umowie.

 

 

Wytyczne Narodowej Agencji odnośnie

składania raportu końcowego

Projekty Partnerskie Leonardo da Vinci Konkurs 2012

 

·      Zgodnie z umową finansową Beneficjent zobowiązany jest do przesłania do Narodowej Agencji raportu końcowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2014 r.

·      Raport należy:

1.         Złożyć on-line używając przycisku w pliku eForm oraz

2.         Przesłać w jednym egzemplarzu pocztąna adres NA:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program Leonardo da Vinci

Projekty Partnerskie LdV - Raport końcowy 2012

ul. Mokotowska 43

00-551 Warszawa

dopisek: NUMER PROJEKTU (tj. 2012-1-........)

·      Formularz raportu dostępny będzie w formie eForm. Beneficjent otrzyma z NA (drogą pocztową) odnośnik-link internetowy do indywidualnego raportu utworzonego na serwerze KE. Na stronie http://eforms.llp.org.pl są zamieszczane informacje oraz instrukcje dot. raportowania za pomocą formularzy eForm.

·      Raport należy sporządzić w języku polskim.

·      Na ostatniej stronie raport musi być podpisany przez osobę kontaktową oraz prawnego reprezentanta/ów instytucji Beneficjenta.

·      Raport musi być kompletnie wypełniony oraz zawierać szczegółowe informacje dotyczące realizacji działań i rezultatów zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym stanowiącym Załącznik nr I do umowy finansowej.

·        Informacje w raporcie muszą być wyczerpujące i umożliwiać NA ocenę realizacji projektu. Prosimy o nieprzesyłanie żadnych dodatkowych dokumentów

·        Raport końcowy traktowany jest jako wniosek o wypłatę pozostałej kwoty dofinansowania. Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi wyjaśnieniami dotyczącymi sposobu obliczenia końcowej kwoty dofinansowania zamieszczonymi w Załączniku III umowy finansowej – Definicja wyjazdu zagranicznego.

·         Prosimy o nieprzesyłanie żadnych dokumentów finansowych. Dofinansowanie na realizację Projektu Partnerskiego LdV zostało przyznane
w postaci ryczałtu. Narodowa Agencja nie wymaga składania raportu finansowego i dowodów poniesionych wydatków.

·         Przypominamy o konieczności uzupełnienia informacji o Państwa projekcie i jego rezultatach w Europejskiej Bazie Produktów EST: http://llp.est.org.pl/login.php.

·         Przypominamy o konieczności sprawdzenia numeru konta przed okresem zakończenia projektu.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Narodową Agencją:

 leonardo-partneships@frse.org.pl.

 

 

Raport postępów

dokumentuje okresowy stan realizacji działań. Raport obejmuje 12 pierwszych miesięcy realizacji projektu, zgodnie z zapisami w umowie.
 

Prezentacje dotyczące składania raportów postępu, przedstawione na szkoleniu w dn. 11.06.2013r.: