Wyniki konkursu

Akcja: 
Projekty Mobilności
Rok: 
2013

 

Wyniki konkursu 2013

W konkursie w 2013 r. do Narodowej Agencji wpłynęło 711 wniosków na projekty mobilności. Na etapie oceny formalnej odrzuconych zostało 10 aplikacji.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu:

Lista IVT zatwierdzone
Lista IVT rezerwowa
Lista PLM zatwierdzone
Lista PLM rezerwowa - stan na 10.07.2013
Lista VETPRO zatwierdzone
Lista VETPRO rezerwowa

Lista odrzucone formalnie

UWAGA! (dot. listy rezerwowej IVT)

W związku z realizacją przez FRSE projektu systemowego pt. „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość Systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie, 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie, część projektów IVT umieszczonych na liście rezerwowej została dofinansowana w ramach w/w projektu:

Lista projektów z rezerwy IVT zatwierdzona w ramach POKL

Aktualne informacje dotyczące projektów IVT realizownych ze środków POKL są dostępne na stronie internetowej projektu pod adresem: http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki (Aktualności)

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" uprzejmie informuje, że w przypadku pojawienia się nowych okoliczności, które mogły mieć wpływ na proces selekcji, wnioskodawcom w Konkursie 2013 przysługuje możliwość złożenia odwołania, zgodnie z procedurą odwoławczą dostępną pod adresem www.llp.org.pl.


Szkolenie z zarządzania projektami mobilności dla Beneficjentów Programu Leonardo da Vinci – Konkurs 2013

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji, których projekty mobilności otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Leonardo da Vinci w Konkursie 2013 na szkolenie poświęcone zarządzaniu projektami.
Szkolenie odbędzie się w trzech terminach: 13, 14 i 20 czerwca 2013 r. (jeden dzień do wyboru) w godz. 10.00-16.00 w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. T. Czackiego 3/5, Warszawa.

Udział w szkoleniu jest obowiązkowy. Do udziału w szkoleniu może zgłosić się maksymalnie 1 osoba z jednej instytucji. Udział jest bezpłatny, koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.

Szkolenie nie dotyczy przedstawicieli instytucji, których projekty będą realizowane z listy rezerwowej IVT! Szkolnie dla tych instytucji odbędzie się we wrześniu br., więcej informacji będzie dostępnych na stronie projektu  http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki

Prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego on-line najpóźniej do dnia 7 czerwca 2013 r.
Formularz zgłoszeniowy na 13.06.2013r.
Formularz zgłoszeniowy na 14.06.2013r.
Formularz zgłoszeniowy na 20.06.2013r. (BRAK MIEJSC)

Osoba kontaktowa:
        Patrycja Makowska
        pmakowska@frse.org.pl

Uwaga! Limit miejsc jest ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń.