Dokumenty konkursowe

Akcja: 
Projekty Mobilności
Rok: 
2013

Termin składania wniosków na projekty mobilności upłynął 1 lutego 2013 r.

Formularz wniosku na projekty mobilności 2013 - wersja poglądowa

Najczęściej zadawane pytania:

  • Formularz wniosku nie musi być wydrukowany w kolorze ani dwustronnie
  • Kopia pełnomocnictwa (np. dla dyrektora szkoły) do podpisania umowy powinna być załączona tylko do oryginału wniosku i poświadczona za zgodność z oryginałem, np. właśnie przez osobę objętą pełnomocnictwem
  • Kopie innych załączników (np. listów intencyjnych, programów stażu/wymiany) powinny być załączone do oryginału i dwóch kopii wniosku
  • Jeśli zgodnie z właściwym dokumentem informującym o prawnym statusie organizacji i osobach prawnie upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu organizacji, do podpisania umowy upoważnione są dwie lub więcej osób, w sekcji C.1.3 w polu „Imię” ich imiona należy wpisać po przecinku lub oddzielić spacją. Analogicznie należy postąpić w przypadku nazwisk tych osób w polu „Nazwisko”

Instrukcja składania wniosków
Kryteria formalne i jakościowe
Praktyczny poradnik dla wnioskodawców
Stawki 2013

Strona pomocy dla użytkowników formularzy eForm

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursu.

  1. Zaproszenie do składania wniosków w języku polskim i angielskim
  2. Priorytety strategiczne w języku polskim i angielskim
  3. Priorytety krajowe
  4. Przewodnik dla wnioskodawców:

Część projektów z akcji IVT, które znajdą się na liście rezerwowej, otrzyma dofinansowanie w ramach projektu systemowego pt. "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" realizowanego przez FRSE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowe informacje o tym, które projekty mogą otrzymać dofinansowanie z POKL oraz o  warunkach przyznania tego  dofinansowania otrzymają Państwo po ogłoszeniu decyzji selekcyjnej.

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki


System ECVET (Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym) ma ułatwić gromadzenie, przenoszenie i uznawanie kwalifikacji rozumianych jako potwierdzone w danym państwie wyniki uczenia się (niezależnie od okoliczności, w jakich przebiegał proces uczenia się).

Nadrzędnym celem ECVET jest wspieranie realizacji uczenia się przez całe życie, zwiększenie przejrzystości i porównywalności kwalifikacji, wspieranie mobilności w wymiarze geograficznym, edukacyjnym i zawodowym oraz pogłębienie wzajemnego zaufania i współpracy między państwami UE.

Więcej informacji o systemie ECVET można znaleźć na stronach:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc50_en.htm
http://www.ecvet-projects.eu/default.aspx.
http://www.eksperciecvet.org.pl/ - strona Ekspertów Programu ECVET, zachęcamy do kontaktu

Zachęcamy również do zapoznania się z wersją polską Przewodnika dla Użytkowników Systemu ECVET (część II).