Projekty IVT - finansowane z POKL

Akcja: 
Projekty Mobilności
Rok: 
2012

Zapraszamy na stronę internetową poświęconą wyłącznie projektom finansowanym z POKL

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest beneficjentem systemowym projektu pt: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość Systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie, 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe. 


Szkolenie poświęcone zasadom zarządzania projektami staży zagranicznych (IVT) finansowanych w ramach realizowanego przez FRSE projektu systemowego EFS, PO KL

Serdecznie zapraszamy na szkolenie poświęcone zasadom zarządzania projektami staży zagranicznych (IVT) finansowanych w ramach realizowanego przez FRSE projektu systemowego EFS, PO KL pt: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie, w dniach 5, 6, 7 i 13 grudnia 2012 (jeden dzień do wyboru), w godz. 10  - 16.

Uwaga:

Spotkanie przeznaczone jest wyłącznie dla przedstawicieli instytucji realizujących projekty IVT z listy rezerwowej konkursu 2012 finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sugerujemy, aby osoby z instytucji, które wcześniej nie realizowały projektu w ramach programu Leonardo da Vinci zgłaszały swoje uczestnictwo w dniach 5 i 6 grudnia (jeden dzień do wyboru). W trakcie tych spotkań szczegółowo będą omawiane kwestie partnerstwa w projekcie, współpracy z instytucjami pośredniczącymi, jakości stażu oraz prawidłowego rozliczenia finansowego projektu z punktu widzenia instytucji które nie realizowały projektów Leonardo da Vinci.

Instytucje posiadające doświadczenie w realizacji projektów Leonardo da Vinci prosimy o zarejestrowanie się na szkolenie w dniu 7 lub 13 grudnia 2012 (jeden dzień do wyboru).

Do udziału w spotkaniu mogą zgłosić się maksymalnie 2 osoby z jednej instytucji. Udział jest bezpłatny, koszty dojazdu pokrywają uczestnicy. Organizatorzy zapewniają jeden ciepły posiłek (obiad), kawę, herbatę i przekąski.
Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

Jednocześnie informujemy, iż planowany jest dodatkowy (piąty) termin szkolenia poświęconego zasadom zarządzania projektami IVT finansowanych z EFS w ramach PO KL w styczniu 2013. Szczegółowe informacje nt. spotkania zostaną zamieszczone na stronie www.leonardo.org.pl, w zakładce Aktualności w terminie późniejszym.

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego odnoszącego się do wybranego dnia. Potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie przesłane na adres email uczestnika spotkania wskazany w formularzu, najpóźniej na trzy dni przed wskazaną datą szkolenia.

5.12 - formularz zgłoszeniowy 6.12 - formularz zgłoszeniowy

7.12 - formularz zgłoszeniowy

13.12 - formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia

Osoba kontaktowa:
Agata Kłopotowska
aklopotowska@frse.org.pl
tel.: (22) 463 16 73

 


 1. Podpisanie umowy

Prosimy o przesłanie formularza kontraktowego wraz z dokumentami dodatkowymi najpóżniej do dnia 5. listopada 2012 r. Wszystkie umowy muszą być podpisane do końca roku 2012.

FORMULARZ KONTRAKTOWY

Przypominamy, że wydatkowanie środków w ramach projektu możliwe jest dopiero po podpisaniu z Narodową Agencją Umowy finansowej na realizację projektu. Narodowa Agencja informuje, że rozpoczęcie projektu może nastąpić najwcześniej 1 grudnia 2012 r.


Umowa finansowa - warunki ogólne do umów współfinansowanych z EFS

Załączniki do umowy finansowej:

II.1 Raport cząstkowy z realizacji działania - w systemie Mobility Tool
II.2 Raport końcowy z realizacji projektu - w systemie Mobility Tool
 


System OnLine FRSE - instrukcja dla Beneficjentów

Po zarejestrowaniu się w systemie OnLine FRSE, prosimy o wypełnienie ankiety „Dane beneficjenta do umowy". Instytucje posiadające organ prowadzący prosimy o wpisywanie w nazwie organu, np. Powiat Skarżyski (nie Starostwo Powiatowe), Miasto Siedlce (nie Urząd Miasta) itp., a w zakładce "Dane bankowe beneficjenta" o podanie numeru konta, na które Narodowa Agencja ma przelać pierwszą transzę dofinansowania (do ustalenia z organem prowadzącym).

W przypadku instytucji posiadających organ prowadzący, jeżeli wniosek jest podpisywany przez osobę inną niż przedstawiciel prawny organu prowadzącego, do wniosku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

W treści pełnomocnictwa wystawionego przez reprezentację organu prowadzącego powinien znaleźć się zapis informujący o upoważnieniu Dyrektora (imię i nazwisko) instytucji wnioskującej (nazwa i adres instytucji Beneficjenta) do zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy finansowej oraz do zaciągania zobowiązań finansowych na realizację projektu nr …., pod tytułem …. w ramach realizowanego przez FRSE w Warszawie projektu systemowego EFS, PO KL pt: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”.