Informacje formalne

Akcja: 
Projekty Mobilności
Rok: 
2012

UWAGA: Wnioskodawcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne (nieposiadające w świetle prawa polskiego osobowości prawnej) zostaną poproszeni o dostarczenie uzupełniających informacji, pozwalających Narodowej Agencji dokonać sprawdzenia zdolności operacyjnej i finansowej do przeprowadzenia działań, których dotyczy wniosek o dofinansowanie.

UWAGA: Przypominamy, że w przypadku instytucji posiadających organ prowadzący, jeżeli wniosek jest podpisywany przez osobę inną niż przedstawiciel prawny instytucji (np. dyrektora szkoły), do wniosku należy obowiązkowo dołączyć stosowne pełnomocnictwo z organu prowadzącego (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). Pełnomocnictwo na etapie składania wniosku powinno zawierać minimum upoważnienie do składania oświadczeń woli w zakresie pozyskiwania środków z programów unijnych.