Formularz wniosku i dokumenty konkursowe

Akcja: 
Projekty Mobilności
Rok: 
2011


Zaproszenie do składania wniosków (PL)
Priorytety strategiczne (EN)
Priorytety strategiczne (PL)
Priorytety krajowe dla akcji: projekty mobilności
Stawki 2011

 Formularz wniosku dla projektów mobilności  

UWAGA: formularz wniosku należy najpierw zapisać na swoim komputerze (używając funkcji "Zapisz jako..."), a dopiero potem rozpocząć pracę nad wnioskiem.

Instrukcja składania wniosków
Kryteria formalne i jakościowe
Praktyczny poradnik dla wnioskodawców

Przewodnik dla użytkowników formularzy eForm
Strona pomocy dla użytkowników formularzy eForm

  Formularz wniosku o certyfikat dla projektów mobilności

Instrukcja do wniosku o certyfikat dla projektów mobilności
Tabele referencyjne do wniosku o certyfikat dla projektów mobilności
Przedłużenie certyfikowanego projektu mobilności w kolejnych konkursach

Przewodnik dla wnioskodawców:

Część I - Przepisy ogólne (EN)
Część I - Przepisy ogólne (PL)
Część IIa - Podprogramy i akcje (EN)  
Część IIa - Podprogramy i akcje (PL)
Część IIb - Informacja o podprogramach i akcjach (EN)
Część IIb - Informacja o akcji IVT (PL)
Część IIb - Informacja o akcji PLM (PL)
Część IIb - Informacja o akcji VETPRO (PL)
Część IIb - Informacja o akcji Projekty Certyfikowane (PL)

Komunikat dot. udziału Malty w programie LdV w konkursie 2011

Instytucje uprawnione do wnioskowania w programie LdV

UWAGA: Wnioskodawcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne (nieposiadające w świetle prawa polskiego osobowości prawnej) zostaną poproszeni o dostarczenie uzupełniających informacji, pozwalających Narodowej Agencji dokonać sprawdzenia zdolności operacyjnej i finansowej do przeprowadzenia działań, których dotyczy wniosek o dofinansowanie.

UWAGA: W związku z licznymi pytaniami wnioskodawców odnośnie priorytetu krajowego 1 - Wsparcie dla nowych wnioskodawców, którzy nie realizowali dotychczas projektu w programie Leonardo da Vinci - informujemy, że "nowi wnioskodawcy" to instytucje, które nie realizowały projektów w poprzedniej (w latach 2000-2006) i obecnej (od 2007 r.) fazie programu Leonardo da Vinci.

UWAGA: Przypominamy, że w przypadku instytucji posiadających organ prowadzący, jeżeli wniosek jest podpisywany przez osobę inną niż przedstawiciel prawny instytucji (np. dyrektora szkoły), do wniosku należy obowiązkowo dołączyć stosowne pełnomocnictwo z organu prowadzącego (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).