Często zadawane pytania - Pytania ogólne

We wszystkich województwach działają punkty kontaktowe, które współpracują z Narodową Agencją, posiadają niezbędne informacje oraz publikacje, udzielają informacji i porad a także organizują szkolenia i spotkania informacyjne w regionach. Współpracują one także z grupą trenerów przeszkolonych przez Narodową Agencję, prowadzących szkolenia  jak przygotować projekt lub  wypełniać wniosek. Punkty kontaktowe działają przy Kuratoriach Oświaty oraz przy Izbach Rzemieślniczych.

Lista punktów kontaktowych znajduje się na naszej stronie w zakładce „ punkty kontaktowe”.

Kalendarz najbliższych spotkań publikujemy w zakładce „kalendarz wydarzeń”.

Wysokość dofinansowania jest zależna od typu projektu oraz rodzaju instytucji beneficjenta. W 2013 roku maksymalne dofinansowanie wynosiło:

Projekty partnerskie – do 22 tys. euro (na 2 lata);

Projekty mobilności – do 150 tys. euro (do 2 lat) instytucje wnioskujące po raz pierwszy – do 100 tys. euro;

Projekty transferu innowacji – do 300 tys euro (na 2 lata) – wymagany wkład własny w wys. min. 25%.

Program Leonardo da Vinci umożliwia organizowanie zagranicznych staży i praktyk zawodowych dla uczniów, absolwentów, osób pracujących i poszukujących pracy.
Jednak wnioski o fundusze mogą składać jedynie instytucje / organizacje. To one ustalają, dla jakich osób chciałyby zorganizować staż / praktykę zawodową.

Aby wziąć udział w stażu należy znaleźć instytucję/organizację (np.: uczelnia, szkoła, stowarzyszenie, izba gospodarcza, fundacja, przedsiębiorstwo, pracodawca, Urząd Pracy itp) z Polski, która organizuje staż lub praktykę zawodową (ich lista wraz z danymi kontaktowymi znajduje się w zakładce Projekty Mobilności/Konkurs 2011 lub Konkurs 2012), która by Państwa zainteresowała i dowiedzieć się, czy prowadzi jeszcze rekrutację uczestników.

Listy wszystkich instytucji/organizacji, które realizowały dotychczas projekty LdV można też znaleźć w kompendiach projektów programu LdV (na naszej stronie w zakładce „Publikacje”).

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej finansowanie dwukrotnego wyjazdu na staż tej samej osoby w tym samym lub podobnym projekcie Leonardo da Vinci nie jest możliwe. Ponowne finansowanie wyjazdu danej osoby byłoby jedynie możliwe w sytuacji, gdy w drodze rozwoju zawodowego zmieni ona grupę docelową, np. z ucznia stanie się już pracownikiem bądź instruktorem zawodu/trenerem/szkoleniowcem (zmiana grupy z IVT na PLM lub VETPRO).