Często zadawane pytania - Pytania dotyczące projektów realizowanych w ramach programu LdV

Ostatni aneks do umowy między Narodową Agencją a beneficjentem może zostać podpisany najpóźniej na 30 dni przed końcem okresu kwalifikowalności kosztów. Decyzje dotyczące aneksowania umów są podejmowane w każdym przypadku indywidualnie.

Raport końcowy z realizacji projektu wymiany lub stażu należy przesłać najpóźniej 60 dni od daty zakończenia kwalifikowalności kosztów oraz zakończenia działania. Konkretna data wpisana jest w umowie (art. IV.2 - Płatność końcowa).

Taka zmiana jest możliwa, o ile nie wpłynie negatywnie na realizację projektu, wszystkie zaplanowane zadania zostaną zrealizowane, a cele osiagnięte. W takim wypadku prosimy jedynie o przysłanie wniosku o aneks zmieniający partnera wraz z uzasadnieniem tej modyfikacji, charakterystyką nowego partnera oraz listem intencyjnym skierowanym do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Prosimy także wziąć pod uwagę weryfikację naliczenia grantu, jeśli zmiana partnera występuje wraz ze zmianą kraju (przyznany grant nie może być zwiększony).

Jeżeli taka zmiana nie wykracza poza termin obowiązywania umowy, to nie wymaga aneksowania. Jednak nawet wówczas beneficjent projektu musi pisemnie poinformować Agencję o takiej zmianie. Aneksowanie wymagane jest tylko w przypadku konieczności zmiany terminu wyjazdu na czas poza okresem uprawnienia kosztów.

Data rozpoczęcia projektu nie może być wcześniejsza niż data zawarcia umowy. Nie jest również możliwe, aby beneficjent finansował działania realizowane w ramach projektu z własnych środków, gdyż bez podpisanej umowy Narodowa Agencja nie może zagwarantować ich zwrotu. W tej sytuacji należy zaczekać na moment podpisania umowy z Narodową Agencją.

Przed dokonaniem wyboru projektu Narodowa Agencja dokonuje oceny operacyjnych i finansowych możliwości beneficjenta do zrealizowania projektu. Narodowa Agencja poprosi o dostarczenie odpowiednich dokumentów, jeśli nie zostaną złożone razem z wnioskiem.  Ocena możliwości finansowych nie dotyczy organizacji publicznych, włącznie ze szkołami średnimi i wyższymi, których działalność jest finansowana z budżetu państwa. W celu ustalenia, czy dana organizacja ma charakter publiczny, Narodowa Agencja przeanalizuje jej status prawny.