Czy od beneficjentów wymagane są zabezpieczenia finansowe?

Przed dokonaniem wyboru projektu Narodowa Agencja dokonuje oceny operacyjnych i finansowych możliwości beneficjenta do zrealizowania projektu. Narodowa Agencja poprosi o dostarczenie odpowiednich dokumentów, jeśli nie zostaną złożone razem z wnioskiem.  Ocena możliwości finansowych nie dotyczy organizacji publicznych, włącznie ze szkołami średnimi i wyższymi, których działalność jest finansowana z budżetu państwa. W celu ustalenia, czy dana organizacja ma charakter publiczny, Narodowa Agencja przeanalizuje jej status prawny.