Czy data rozpoczęcia realizacji projektu zamieszczona w umowie może być wcześniejsza od daty jej podpisania?

Data rozpoczęcia projektu nie może być wcześniejsza niż data zawarcia umowy. Nie jest również możliwe, aby beneficjent finansował działania realizowane w ramach projektu z własnych środków, gdyż bez podpisanej umowy Narodowa Agencja nie może zagwarantować ich zwrotu. W tej sytuacji należy zaczekać na moment podpisania umowy z Narodową Agencją.