Często zadawane pytania

Wszelkie informacje przydatne w trakcie wnioskowania przekazujemy w trakcie spotkania dla nowych wnioskodawców organizowanego zwykle pod koniec listopada, po ogłoszeniu konkursu wniosków.

Oprócz tego organizowane są spotkania informacyjne w regionach, w trakcie których można dopytać o szczegóły nt. wnioskowania. Szczegóły pojawią w zakładce „kalendarz wydarzeń” .

Tradycyjnie pod koniec roku organizujemy też dni otwarte dla wnioskodawców, w trakcie których można będzie spotkać się z pracownikami Narodowej Agencji i skonsultować planowane wnioski.

Dopóki nie pojawi się aktualny formularz wniosku można roboczo wykorzystać formularz z ostatniego konkursu, trzeba jednak pamiętać, że wniosek musi być złożony na aktualnym formularzu!

Konkursy wniosków w naszym programie są ogłaszane raz do roku, termin składania wniosków upływa zwykle w lutym. Informacje o nowym konkursie wraz ze wszystkimi dokumentami (priorytety, stawki, wskazówki itp.) ukazują się na naszej stronie www zazwyczaj nie później niż w październiku roku poprzedzającego konkurs.

Organizacje zainteresowane znalezieniem organizacji partnerskiej za granicą do planowanego projektu zachęcamy do:

  • zapoznania się z naszą stroną interenetową http://www.leonardo.org.pl/, gdzie w sekcji 'Poszukiwanie partnerów' umieszczamy ogłoszenia instytucji zainteresowanych współpracą z polskimi partnerami;
  • wypełnienia formularza w celu umieszczenia go w bazie instytucji poszukujących partnerów; 
  • udziału w seminarium kontaktowym (lista dostępnych ofert);
  • przeszukania kompendiów projektów zrealizowanych w ubiegłych latach

Narodowa Agencja nie współpracuje z żadnymi instytucjami, które pomagałyby wnioskodawcom w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów Leonardo da Vinci.

Wyjątkiem jest sieć punktów kontaktowych umiejscowionych w Kuratoriach Oświaty i Izbach Rzemieślniczych, które udzielają informacji i porad związanych z udziałem w programie, jak również organizują szkolenia i spotkania informacyjne, na których pracownicy Narodowej Agencji prezentują nowe zasady programu Leonardo da Vinci.

Istnieje też możliwość umówienia się z pracownikami Narodowej Agencji na indywidualne konsultacje w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. W tym celu należy skontaktować się z wyznaczonym pracownikami Narodowej Agencji. Szczegółowe informacje ukażą się pod koniec roku na stronie inernetowej.

Ostatni aneks do umowy między Narodową Agencją a beneficjentem może zostać podpisany najpóźniej na 30 dni przed końcem okresu kwalifikowalności kosztów. Decyzje dotyczące aneksowania umów są podejmowane w każdym przypadku indywidualnie.

Raport końcowy z realizacji projektu wymiany lub stażu należy przesłać najpóźniej 60 dni od daty zakończenia kwalifikowalności kosztów oraz zakończenia działania. Konkretna data wpisana jest w umowie (art. IV.2 - Płatność końcowa).

Taka zmiana jest możliwa, o ile nie wpłynie negatywnie na realizację projektu, wszystkie zaplanowane zadania zostaną zrealizowane, a cele osiagnięte. W takim wypadku prosimy jedynie o przysłanie wniosku o aneks zmieniający partnera wraz z uzasadnieniem tej modyfikacji, charakterystyką nowego partnera oraz listem intencyjnym skierowanym do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Prosimy także wziąć pod uwagę weryfikację naliczenia grantu, jeśli zmiana partnera występuje wraz ze zmianą kraju (przyznany grant nie może być zwiększony).

Jeżeli taka zmiana nie wykracza poza termin obowiązywania umowy, to nie wymaga aneksowania. Jednak nawet wówczas beneficjent projektu musi pisemnie poinformować Agencję o takiej zmianie. Aneksowanie wymagane jest tylko w przypadku konieczności zmiany terminu wyjazdu na czas poza okresem uprawnienia kosztów.

Data rozpoczęcia projektu nie może być wcześniejsza niż data zawarcia umowy. Nie jest również możliwe, aby beneficjent finansował działania realizowane w ramach projektu z własnych środków, gdyż bez podpisanej umowy Narodowa Agencja nie może zagwarantować ich zwrotu. W tej sytuacji należy zaczekać na moment podpisania umowy z Narodową Agencją.

Przed dokonaniem wyboru projektu Narodowa Agencja dokonuje oceny operacyjnych i finansowych możliwości beneficjenta do zrealizowania projektu. Narodowa Agencja poprosi o dostarczenie odpowiednich dokumentów, jeśli nie zostaną złożone razem z wnioskiem.  Ocena możliwości finansowych nie dotyczy organizacji publicznych, włącznie ze szkołami średnimi i wyższymi, których działalność jest finansowana z budżetu państwa. W celu ustalenia, czy dana organizacja ma charakter publiczny, Narodowa Agencja przeanalizuje jej status prawny.

We wszystkich województwach działają punkty kontaktowe, które współpracują z Narodową Agencją, posiadają niezbędne informacje oraz publikacje, udzielają informacji i porad a także organizują szkolenia i spotkania informacyjne w regionach. Współpracują one także z grupą trenerów przeszkolonych przez Narodową Agencję, prowadzących szkolenia  jak przygotować projekt lub  wypełniać wniosek. Punkty kontaktowe działają przy Kuratoriach Oświaty oraz przy Izbach Rzemieślniczych.

Lista punktów kontaktowych znajduje się na naszej stronie w zakładce „ punkty kontaktowe”.

Kalendarz najbliższych spotkań publikujemy w zakładce „kalendarz wydarzeń”.

Wysokość dofinansowania jest zależna od typu projektu oraz rodzaju instytucji beneficjenta. W 2013 roku maksymalne dofinansowanie wynosiło:

Projekty partnerskie – do 22 tys. euro (na 2 lata);

Projekty mobilności – do 150 tys. euro (do 2 lat) instytucje wnioskujące po raz pierwszy – do 100 tys. euro;

Projekty transferu innowacji – do 300 tys euro (na 2 lata) – wymagany wkład własny w wys. min. 25%.

Program Leonardo da Vinci umożliwia organizowanie zagranicznych staży i praktyk zawodowych dla uczniów, absolwentów, osób pracujących i poszukujących pracy.
Jednak wnioski o fundusze mogą składać jedynie instytucje / organizacje. To one ustalają, dla jakich osób chciałyby zorganizować staż / praktykę zawodową.

Aby wziąć udział w stażu należy znaleźć instytucję/organizację (np.: uczelnia, szkoła, stowarzyszenie, izba gospodarcza, fundacja, przedsiębiorstwo, pracodawca, Urząd Pracy itp) z Polski, która organizuje staż lub praktykę zawodową (ich lista wraz z danymi kontaktowymi znajduje się w zakładce Projekty Mobilności/Konkurs 2011 lub Konkurs 2012), która by Państwa zainteresowała i dowiedzieć się, czy prowadzi jeszcze rekrutację uczestników.

Listy wszystkich instytucji/organizacji, które realizowały dotychczas projekty LdV można też znaleźć w kompendiach projektów programu LdV (na naszej stronie w zakładce „Publikacje”).

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej finansowanie dwukrotnego wyjazdu na staż tej samej osoby w tym samym lub podobnym projekcie Leonardo da Vinci nie jest możliwe. Ponowne finansowanie wyjazdu danej osoby byłoby jedynie możliwe w sytuacji, gdy w drodze rozwoju zawodowego zmieni ona grupę docelową, np. z ucznia stanie się już pracownikiem bądź instruktorem zawodu/trenerem/szkoleniowcem (zmiana grupy z IVT na PLM lub VETPRO).