Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe

Narodowa Agencja dofinasowuje krótkie wizyty przygotowawcze umożliwiające spotkanie z potencjalnymi partnerami projektu i doprecyzowanie przyszłej współpracy.

Seminaria kontaktowe natomiast umożliwiają nawiązanie kontaktów z instytucjami z zagranicy oraz uzyskanie praktycznych informacji na temat wnioskowania i realizacji projektów.

Informacje podstawowe

 

Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" informuje, że wniosek na realizację wizyty przygotowawczej w Konkursie 2013 jest aktywny do pobrania i wypełnienia od 1 stycznia 2013 do 31 stycznia 2013 (włącznie) - szczegółowe informacje są dostępne w zakładca zasady wnioskowania


UWAGA! Wyjazd na Wizytę Przygotowawczą w Konkursie 2013 w celu doprecyzowania założeń projektu Leonardo da Vinci w Konkursie 2013 (np. projektu mobilności) musi zakończyć się przed terminem złożenia wniosków w danej akcji Leonardo da Vinci (np. termin złożenia wniosku na projekty mobilności to 1 luty 2013r.). Jednocześnie należy zachować zasadę wpływu wniosku na Wizytę Przygotowawcza na 6 tyg. przed planowanym wyjazdem.


Wizyta Przygotowawcza umożliwia partnerom potencjalnego projektu spotkanie mające na celu:

 • dopracowanie założeń, celów i metodologii projektu,
 • określenie roli i zadań partnerów,
 • opracowanie budżetu i planu pracy,
 • wspólne wypełnienie wniosku o dofinansowanie projektu.

Seminarium Kontaktowe (organizowane przez Narodowe Agencje krajów uczestniczących w programie LLP) stwarza możliwości:

 • uzyskania informacji o możliwościach współpracy europejskiej w dziedzinie, której dotyczy seminarium,
 • poznania osób z innych krajów europejskich, utworzenie z nimi grupy partnerskiej,
 • uzyskania konkretnych informacji i wskazówek dotyczących opracowania projektu (podział obowiązków i zadań w projekcie, opracowywania procedury oceny projektu i rozpowszechnienia jego wyników itp.),
 • uzyskania praktycznych informacji dotyczących procedur, wypełniania formularzy wniosków, zobowiązań finansowych i kontraktowych instytucji, które otrzymały granty itp.

Dofinansowanie na Wizyty Przygotowawcze i Seminaria Kontaktowe można uzyskać na realizację przyszłych działań w ramach akcji zdecentralizowanych Leonardo da Vinci, takich jak:

 • Projekty Mobilności (IVT, PLM, VETPRO)
 • Projekty Transferu Innowacji
 • Projekty Partnerskie

Od stycznia 2009 można także składać do Narodowej Agencji wnioski na wizyty przygotowawcze, których celem jest przygotowanie projektów do następujących akcji centralnych (zarządzanych przez Agencję Wykonawczą w Brukseli):

 • Rozwój Innowacyjnych Praktyk
 • Sieci Tematyczne
 • Działania Towarzyszące